Kategorie

Najczęściej kupowane

Regulamin sklepu internetowego

prowadzonego przez POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ORZESZU

 

 

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Sklep internetowy pod adresem www.polvet.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi jego właściciel POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNAz siedzibą w Orzeszu, adres: ul Powstańców 7 43-180 Orzesze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000302258,  REGON 240884295, NIP 6351780363.

   NR KONTA: 35 2030 0045 1110 0000 0226 2970 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 3. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
 6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Oferowane usługi i sposób składania zamówień

§ 2

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:

1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.polvet.pl, e-maila: sklep@polvet.pl(sprzedaż internetowa);

2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie sklep@polvet.pl (rezerwacja);

3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Orzeszu, REGON 240884295, NIP 6351780363.
 2. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
 3. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie w POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SP.J. przy ul. Powstańców 7, 43-180Orzesze. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub  faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności  postanowienia dotyczące umowy przedwstępnej (art. 389,390 kodeksu cywilnego) oraz zadatku (art. 394 kodeksu cywilnego).

 

 

Składanie zamówienia

§ 3

 1. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następującetrzy kroki:
  1. krok 1 - wybranie produktów,
  2. krok 2 - złożenie zamówienia,
  3. krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata (więcej na stronie www.polvet.pl).
 2. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Po złożeniu zamówienia cena sprzedaży określona powyżejnie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
 4. W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
 5. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie właściciela sklepu internetowego lub u dostawców.

 

 

 

Zapłata ceny

§ 4

1. Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty w następujący sposób:

a) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej przed dostawą,

b) przy rezerwacji gotówką, na raty w sklepie, kartą płatniczą, przelewem bankowym.

2. Ceny produktów umieszczone na stronie www.polvet.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

 

 

Dostawa

§ 5

 1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru przedmiotu sprzedaży jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem, na mocy ustaleń poczynionych indywidualnie przy zawieraniu każdej umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawany towar, o ile nie zostanie zastrzeżone inaczej w ramach uzgodnień dotyczących wykonania indywidualnie oznaczonej umowy sprzedaży, będzie wydawany Klientowi w sklepie prowadzonym przez właściciela sklepu internetowegoPOLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Sp. j.  z siedzibą  w Orzeszu przy  ul. Powstańców 7.
 3. Na mocy indywidualnie poczynionych ustaleń, zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym właściciela sklepu internetowego lub pocztą kurierską. Koszty transportu, stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów oraz sposób ich pokrycia będą określane w na mocy indywidualnych ustaleń z Klientem.
 4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klientów z chwilą wydania towaru.

 

 

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

§ 6

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie zapakowane.
 2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być także zgłaszane bezpośredniow sklepie przy ul. Powstańców 7 w Orzeszu (kod pocztowy: 43-180), telefonicznie : nr tel. 32 757 12 95 ; za pośrednictwem poczty elektronicznej : e-mail sklep@polvet.pl
 4. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty). W przypadku uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru produktu.
 5. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

a)      Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

b)      Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 5. Konsument reklamację powinien zgłaszać bezpośrednio w sklepie POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Sp. j.  z siedzibą  w Orzeszu przy  ul. Powstańców 7, telefonicznie : nr tel. 32 757 12 95; za pośrednictwem poczty elektronicznej : e-mail sklep@polvet.pl., a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Sp. j.  z siedzibą  w Orzeszu przy  ul. Powstańców 7 (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku) REKLAMACJA.
 6. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 7. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

 

 

 

Zwrot i wymiana zakupionego produktu

§ 7

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

e-mail: sklep@polvet.pl.,POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Sp. j.  z siedzibą  w Orzeszu przy  ul. Powstańców 7. (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku) ZWROT

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Konsument powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@polvet.pl.
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)        dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Ochrona danych osobowych

§ 8

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Klient przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Administratorem danych osobowych jest POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Orzeszu(ul. Powstańców 7, Orzesze).
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 4. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: sklep@polvet.pl. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym-wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@polvet.pl.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Klient może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 6. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną cześć regulaminu.
 7. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 8. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki promocji taką ewentualność przewidują.
 9. Cena podana przy produkcie nie uwzględnia kosztów transportu. Koszty transportu wskazywane są automatycznie przez Sprzedającego przy wyborze produktu, jeszcze przed złożeniem zamówienia przez Klienta.